Tietosuojaseminaari
 

Seminaarisarja:

Tietosuoja-asetus arkikielellä

By LEXPERIENCE

Yhteistyössä:

 
Asiakastieto_logo copy.png
 
 

#GDPRSEMINAARI

_DSC6744.jpg
 

Haluatko säästää aikaa, hermoja & rahaa?

Tuntuuko EU:n tietosuoja-asetus monimutkaiselta möhkäleeltä, josta ei saa otetta? Oletko osallistunut yleisen tason tietosuojaseminaareihin ja nyt haluat syventää osaamistasi? Helsingissä tapahtumahotelli Huoneen tiloissa sekä livestream-webinarina järjestetty seminaarisarja tarjoaa konkreettisen paketin, jonka avulla voit keskittyä ydintoimintaasi rauhallisin mielin ilman pitkäkestoista pykäläviidakkoon perehtymistä.

Seminaarisarja on rakennettu niin, että siihen voi osallistua joko kaikkiin osiin tai osallistujalle soveltuvimpiin osiin, eli kukin seminaarin osa on oma itsenäinen koulutuskokonaisuutensa.

Osallistujat saavat seminaarista mukaansa konkreettisen toimenpidepaketin seminaaripäivän teemoihin liittyen. Sen avulla seminaarin opit on vaivatonta viedä suoraan käytäntöön omassa organisaatiossa. Seminaarisarjan tai osia siitä voidaan järjestää myös yrityskohtaisesti, ota siltä osin yhteyttä elina@elinakoivumaki.com.

Seminaarisarjan järjestäjä ja kouluttaja Elina Koivumäki on yksi kotimaisen tietosuojajuridiikan pioneereista. Elina on erikoistunut tietosuojaan vuodesta 2000 alkaen ja seurannut tietosuoja-asetuksen syntyä tiiviisti sen lähtölaukauksesta eli tammikuusta 2012 alkaen.

Elina toimi asianajoalalla 17 vuotta, josta yli 10 vuotta osakkaana suurissa asianajotoimistoissa. Syksyllä 2016 Elina päätti tehdä suuren muutoksen ja toimii perustamansa Lexperiencen yrittäjänä. Elina on antanut laajasti kiitettyä osaamistaan niin startup-yritysten kuin suurien pörssiyhtiöiden sekä globaaleiden konsernien käyttöön. Elinan kirjoittama Markkinointijuridiikka -teossarja on palkittu Kultasulka-kilpailussa ainoana juridisena kirjana. Lisätietoja Elinasta ja hänen tuottamistaan suosituista sisällöistä löydät täältä.

 

SEMINAARISARJAN OSA 1

Uudet henkilötietojen käsittelyperusteet sekä sisäiset velvoitteet organisaatioille

#GDPRseminaari

_DSC6968.jpg
 

Uudet henkilötietojen käsittelyperusteet sekä sisäiset velvoitteet organisaatioille

Seminaarisarjan ensimmäisessä osassa pureudutaan henkilötietojen uudenlaisiin käsittelyperusteisiin eli analysoidaan sitä, millä perusteilla yritykset ja muut yhteisöt voivat jatkossa kerätä ja käsitellä henkilötietoja omassa toiminnassaan. Jokaisen henkilötiedon keräämiselle tulee olla peruste, ja tietosuoja-asetuksen perusteet ovat osin erilaiset kuin Suomen nykyisen henkilötietolain perusteet. Organisaatioiden on analysoitava omat olemassa olevat rekisterinsä ja niihin kerättävien henkilötietojen käsittelyperusteet.

Päivän toisena pääteemana on sisäiset velvoitteet, joita tietosuoja-asetus asettaa yrityksille ja muille yhteisöille. Velvoitteet koskevat sekä kirjallista että suullista toimintaa ja useanlaisia yhteisöjen toimintoja.

 

Seminaaripäivän teemoja ovat mm:

 • mikä on henkilötietoa ja mikä jotain muuta tietoa?

 • mikä muodostaa jatkossa henkilörekisterin?

 • mitkä ovat keskeisimmät käsittelyperusteet jatkossa ja miten ne suhtautuvat Suomen nykyisen henkilötietolain käsittelyperusteisiin?

 • voiko samaan henkilörekisteriin kerätä henkilötietoja erilaisilla käsittelyperusteilla, esim. osittain oikeutettuun etuun perustuen ja osittain henkilöltä saadulla suostumuksella?

 • mitä etuja tai rajoituksia on erilaisilla käsittelyperusteilla eli miksi kannattaa pyrkiä tiettyyn käsittelyperusteeseen?

 • mitä sisäisisä dokumentteja on laadittava tai päivitettävä?

 • miten organisaation sisäisiä toimintatapoja on kehitettävä?

 • mitä asiakas- / jäsenrajapinnassa työskentelevien on opittava ennen toukokuuta 2018?

SEMINAARISARJAN OSA 2

Uudet informointivelvoitteet sekä rekisteröidyn laajentuneet oikeudet

#GDPRseminaari

_DSC6856.jpg
 

Uudet informointivelvoitteet sekä rekisteröidyn laajentuneet oikeudet

Seminaarisarjan toisessa osassa pureudutaan kahteen hyvin keskeiseen tietosuoja-asetuksen teemaan eli uudistuneisiin informointivelvoitteisiin sekä rekisteröityjen laajentuneisiin oikeuksiin. Oikeanlaisella informaatiolla saavutetaan merkittäviä hyötyjä, kuten luottamuksen ja sitoutumisen kasvattamista asiakaskunnassa, ja sen myötä asiakassuhteen syventymistä ja liiketoiminnan kasvua.

Media rummuttaa kiihtyvään tahtiin tietosuoja-asetuksen uusia velvoitteita ja nostaa esiin yhteisöjen ja rekisteröityjen välisten voimasuhteiden kehittymistä, kun rekisteröityjen oikeudet laajenevat. On selvää, että vuoden 2018 aikana mediassa tullaan näkemään yhä enemmän sisältöjä tietosuoja-asetukseen liittyen ja yhteisöjen on keskeistä ymmärtää, millaisia uusia oikeuksia niiden asiakkailla, jäsenillä sekä henkilöstöllä on suhteessa omiin tietoihinsa.

 

Seminaaripäivän teemoja ovat mm:

 • uudet perusperiaatteet informaation laatimis- ja antamistavoista

 • milloin informaatiota on annettava ja onko sitä nimenomaisesti toimitettava rekisteröidyille vai riittääkö saatavilla pito?

 • mitä informaatiota on annettava rekisteröidyille?

 • mitä informaatiota on annettava tietosuojaviranomaisille?

 • rekisteriselosteiden päivittäminen

 • mitä lupia rekisteröity voi antaa rekisterinpitäjälle?

 • mitä kieltoja rekisteröity voi antaa rekisterinpitäjälle?

 • mitä muita valintoja rekisteröidyn on mahdollisuus tehdä?

 • mitä toimenpiteitä rekisteröidyllä on oikeus määrätä rekisterinpitäjä tekemään?

SEMINAARISARJAN OSA 3

Erityiskysymyksiä: profilointi, henkilötietojen kerääminen verkosta, henkilötietojen siirtäminen ja luovuttaminen, konsernikäsittely sekä seuraamukset lain rikkomisesta

#GDPRseminaari

_DSC6939.jpg
 

Erityiskysymyksiä: profilointi, henkilötietojen kerääminen verkosta, henkilötietojen siirtäminen ja luovuttaminen, konsernikäsittely sekä seuraamukset lain rikkomisesta

Seminaarisarjan kolmannessa osassa pureudutaan useaan tietosuoja-asetuksen erityiskysymykseen eli profilointiin, verkosta kerättäviin henkilötietoihin ja muuhun dataan, henkilötietojen siirtämiseen ja luovuttamiseen, henkilötietojen käsittelyyn konserneissa ja muissa taloudellisissa yhteenliittymissä sekä lain rikkomisesta aiheutuviin seuraamuksiin.

Profilointi on puhuttanut erityisesti kaupallisia toimijoita ja esimerkiksi digitaalisen markkinoinnin parissa operoivia. Profiloinnista on näkynyt populistisia otsikoita ja jopa vääriä tulkintoja. Seminaarissa opit, mitä tietosuoja-asetuksen profiloinnilla tarkoitetaan ja millaisia oikeuksia yrityksillä ja muilla yhteisöillä sekä toisaalta rekisteröidyillä on sen suhteen.

Verkosta kertyy rekisterinpitäjille yhä suurempi määrä erilaista tietoa, josta osa on tietosuoja-asetuksen sääntelemää henkilötietoa ja osa muuta tietoa. Seminaarissa opit tunnistamaan, mikä verkosta kertyvä tietoa on tietosuoja-asetuksen piirissä ja mikä ei, ja mitä verkkokeräämisestä tulee informoida.

Henkilötiedot liikkuvat organisaatiosta toiseen siirtämällä tai luovuttamalla. Tietosuoja-asetus säätää erilaisia oikeuksia ja velvoitteita näille liikkumistavoille ja seminaarin jälkeen osaat tunnistaa, kumpaa olet tekemässä ja mitä asetus vaatii tehtäväksi ennen toiminnan käynnistämistä.

Asiakkaiden ja henkilöstön tietoja käsitellään usein konsernin tai muun taloudellisen yhteenliittymän sisällä. Seminaarissa käsitellään tietosuoja-asetuksen säännökset, jotka on tunnettava, kun henkilötietoja käsitellään sisäisesti yli organisaatiorajojen.

Mediassa on uutisoitu näyttävästi uusista hallinnollisista sakoista ja niiden potentiaalisesti valtavista summista. Seminaarissa opit, millaisia seuraamuksia asetus tuo mukanaan sakkojen lisäksi ja millaisilla kriteereillä seuraamusten vakavuus arvioidaan ja päätetään.

 

Seminaaripäivän teemoja ovat mm:

 • millainen profilointi kuuluu tietosuoja-asetuksen profilointimääritelmän sisään?

 • millaisen profiloinnin rekisteröity voi kieltää?

 • tiedätkö, saatko käsitellä kaikkea verkosta teknisesti saatavilla olevaa tietoa?

 • tunnistatko, mitkä verkosta saatavat tiedot ovat tietosuoja-asetuksen tarkoittamia henkilötietoja?

 • kuinka antaa informaatiota verkosta kerättävien tietojen osalta?

 • miten henkilötietojen siirtäminen ja luovuttaminen eroavat toisistaan?

 • millaisia sopimuksia henkilötietojen siirtäminen ja luovuttaminen edellyttävät toiminnan osapuolilta?

 • kuinka henkilötietoja saa jatkossa käsitellä konsernissa ja muussa taloudellisessa yhteenliittymässä yli organisaatiorajojen?

 • mitä tietosuoja-asetuksen rikkomisesta voi seurata ja kuinka seuraamisprosessit toimivat?

Säästä aikaa, hermoja & rahaa ja hae Elina Koivumäeltä arkikieliset ratkaisut siihen, miten organisaationne tulee valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen.

 
_DSC6802.jpg
 

KENELLE?

Seminaarisarja on suunniteltu ihmisille, joilla on perustason ymmärrys ja osaaminen tulevasta EU:n tietosuoja-asetuksesta. Seminaarissa mennään suoraan asiaan, eikä käydä perusteellisesti läpi asetuksen perusasioita. Mieluummin kapeammin ja konkreettisesti syvemmälle kuin yleisempää ylätasoa, on seminaarisarjan idea.

Seminaarisarja on hyödyllinen sekä elinkeinotoimintaa harjoittaville kaupallisille yrityksille että yleishyödyllisille yhdistyksille ja julkisyhteisöille. Painopiste on jonkin verran enemmän kaupallista liiketoimintaa harjoittavissa tahoissa.

Mm. seuraavissa työtehtävissä toimiville seminaarisarja antaa suoraan arkeen sovellettavia ratkaisuja: toimitusjohtajat, tietosuojavastaavat, lakimiehet, tietohallintoasiantuntijat, markkinointi- ja viestintäasiantuntijat, myynnin asiantuntijat, yhteisömanagerit ja muut sosiaalisen median asiantuntijat sekä hallinto- ja compliance-asiantuntijat ja liiketoiminnan kehittäjät.

KOULUTTAJASTA SANOTTUA

Elina Koivumäki on kouluttanut suomalaista liike-elämää sekä järjestö- ja julkisyhteisökenttää yli 15 vuoden ajan. Hän saa runsaasti kiitosta poikkeuksellisen selkokielisestä, käytännönläheisestä ja arkeen sovellettavasta kouluttamistavastaan sekä sisällöistään.

 

Elinan koulutuksiin osallistuneet ovat antaneet tällaisia palautteita:

2004: ”Hyväntuulinen, innostunut asiastaan, esitys hyvä & tiivis paketti, asiasisältö hyvä!”

2005: ”Hän oli kuullut, että joukossamme on osuuskunnasta kiinnostuneita, ja oli nähnyt vaivaa, että selvitti asiaa ja kerto meille aiheesta hyvin selkeästi.”

2006: ”Selkeä-ääninen puhuja => helppo kuunnella! Lakipykälät oli hyvin ’kansanomaisesti’ käsitelty esimerkkien avulla.”

2007: ”Erityisesti Koivumäkeä olisi kuunnellut mielellään lisää.”

2008: ”Jämäkkä, looginen, hyvä ja nopeatempoinen luentotyyli. Täsmällinen, selkeä, hyviä esimerkkejä. Kaikki materiaali ehdittiin käydä läpi, pysyi aikataulussa. Tämä oli nyt sitä, mitä olin tullut kurssilta hakemaan, sain paljon irti.”

2009: ”Kaikkien markkinoinnin ja viestinnän tekijöiden pitäisi kuunnella tämä Elinan sessio!”

2010: ”Asianajaja ja otsikkona markkinoinnin lainsäädäntö. Vaan taas tuli yllätys. Todella tiukka mimmi, joka on intohimoisesti asiansa takana. Antoi hyviä käytännön vinkkejä, pisti miettimään ja tarkastelemaan omia toimintatapoja.”

2011: ”Koivumäki on loistava – valoisalla olemuksellaan ja kiinnostavilla esimerkeillä sai esityksestään todella kiinnostavan, vaikka voisi luulla, että lakiasiat ovat puuduttavia!”

2012: ”Aivan mielettömän hyvä osuus. Hanskasi hyvin puheliaan ja kyselevän poppoon ja aikataulut.”

2013: ”Kouluttaja oli mainio! Paljon asiaa, mutta ei yhtään puuduttavaa tai kuivaa. Rautainen ammattilainen!”

2014: ”Kouluttaja puhui ja kertoi asiat niin, että tavallinen ihminenkin ymmärsi.”

2015: ”Hienoa oli myös se, että hän antoi konkreettisia vastauksia ja ohjeita, eikä vain luetellut kysymyksiä, joihin törmäämme.”

2016: ”Kouluttaja oli selkeäsanainen ja hyvä puhuja. Materiaali oli kattava ja siisti. Sisältö kohdentui todella hyvin omaan työhöni ja uskoisin että oli sovellettavissa myös muiden läsnäolijoiden työhön. Kouluttaja myös reagoi hyvin yleisön kysymyksiin ja kommentteihin.”

2017: ”Kiitos loistavasta, maanläheisestä ja selkokielisestä koulutuksesta. Hyvä kirjallinen materiaali, hyviä esimerkkejä. Yksi parhaimmista koulutuksista joissa olen lähivuosina ollut.”

QWEXWI9M9Z.jpg
 

HINNAT JA EHDOT

Seminaari järjestettiin tapahtumahotelli Huoneen TAIKA-salissa (Helsingin Jätkäsaaressa, Länsisatamankatu 16). Seminaarisarja tai osia siitä voidaan järjestää myös yrityskohtaisesti, ota siltä osin yhteyttä elina@elinakoivumaki.com.

Mikäli organisaatiostanne osallistuu enemmän kuin yksi henkilö tai olette kiinnostuneita livestreamin ryhmälisenssistä, pakettihinnoittelusta saa tietoa lähettämällä sähköpostia tapahtumat@elinakoivumaki.com.

 

TIETOSUOJA

Seminaarin järjestäjä Lexperience käsittelee osallistujien ilmoittautumislomakkeessa ilmoitettuja henkilötietoja asiakasrekisterissään mm. asiakassuhteen hoitamiseksi, liiketoimintansa kehittämiseksi sekä markkinointi- ja viestintätarkoituksiin. Seminaarin järjestäjä voi luovuttaa osallistujien sähköpostiosoitteet seminaarin yhteistyökumppaneille, jotta nämä voivat käyttää niitä omiin suoramarkkinointitarkoituksiinsa, sekä Eventio Oy:lle, joka hoitaa seminaarin ilmoittautumis- ja maksupalveluita ja käsittelee niihin liittyviä asiakastietoja myös omassa henkilörekisterissään.

Rekisteröity voi kieltää henkilötietojensa käsittelyn ja/tai luovuttamisen markkinointitarkoituksiin lähettämällä sitä koskevan ilmoituksen sähköpostilla tapahtumat@elinakoivumaki.com. Lexperiencen asiakasrekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö nimenomaisesti kuuluu. Tietokannat varmuuskopioineen sijaitsevat lukituissa tiloissa, ja ne on suojattu salasanoin, palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimalla tavalla.

 

MUUT EHDOT

Seminaarin järjestäjä on Elina Koivumäen yhtiö Lexperience (y-tunnus 2757235-9). Seminaarin järjestäjällä on oikeus peruuttaa yksi tai useampi seminaareista ja palauttaa jo maksaneille rahat peruutettujen seminaarien osalta, mikäli seminaarilippuja ei myydä riittävästi.

Seminaariosallistujat saavat omaan käyttöönsä seminaarissa näytettävän aineiston .pdf-muodossa.

Seminaarin järjestäjä voi ottaa tapahtumassa valokuvia ja videoita, ja voi käyttää niitä viestinnässään ja markkinoinnissaan valitsemissaan medioissa.


Elinan kuvat: Antti Nyman 2017


Ota yhteyttä!